Ексклузивни сознанија од нашите истражувања на археолошкиот локалитет Влахо, кај Живојно, во Пелагонија. потврдува дека тој засега е најстарата неолитска населба во Македонија. Датирана во 64 век пред новата ера, таа е основана дури 300 години пред другите во овој регион. Институтот за старословенска култура, Археолошкиот музеј на Македонија и студенти од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и од Универзитетот „Гоце Делчев“.
Различни сегменти од овие обемни мултидисциплинарни истражувања се поддржани од германската Фондација за истражување и заштита на тумбите, Универзитетот во Базел, македонското Mинистерство за култура